HAU

The problem of affinity in Amazonia

Giovanni da Col, Eduardo Viveiros de Castro

Full Text:

PDF HTML


DOI: https://doi.org/10.1086/698527