HAU

Further thoughts on sylvan thinking

Eduardo Kohn

Abstract


Response to HAU Book Symposium on Kohn, Eduardo. 2013. How forests think: Toward an anthropology beyond the human. Berkeley: University of California Press.


Full Text:

PDF HTML EPUB MOBI


DOI: https://doi.org/10.14318/hau4.2.016